Choreoterapia jako innowacja w pracy nauczyciela, pedagoga

INNOWACJA W SZKOLE – ogólny zarys projektu:

Choreoterapia
jako narzędzie rozwojowe i terapeutyczne
wykorzystywane w pracy nauczyciela.

Choreoterapia to terapia tańcem. (Dziedzina wywodząca się a arteterapii czyli terapii poprzez sztukę).

To holistyczne podejście do człowieka, integrujące ciało, umysł i emocje.
Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Tańcem (ADTA), definiuje: „terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka.
Terapia Tańcem i Ruchem jest metodą, która wykorzystuje taniec i ruch do procesu integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej danej osoby. Bazuje ona na założeniu, że ruch osoby odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Zdrowie człowieka odzwierciedla się w integracji psychiki i ciała, a zaburzenie w rozdzieleniu tej integracji i somatyzacji problemów psychicznych.

Choreoterapia adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Znajduje zastosowanie w służbie zdrowia, edukacji, programach profilaktycznych i prewencyjnych. Stosuje się ją jako narzędzie rozwojowe i terapeutyczne.

Zajęcia z choreoterapii są dla każdego bez względu na jego sprawność ruchową.

 

Założenia teoretyczne choreoterapii:
– korelacja psychy i somy,
– kompleksowy rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka,
– ruch jako podstawowy przejaw życia.

 

NADRZĘDNE CELE CHOREOTERAPII:

 • poprawa kontaktów społecznych,
 • korekta zaburzeń psychomotorycznych.

CELE GŁÓWNE CHOREOTERAPII:

 • integracja ciało – umysł – emocje,
 • tworzenie, rozwijanie potencjału twórczego, ekspresja, przemiana, proces.
 • uwrażliwienie na potrzeby innych osób i własne,
 • zwiększenie świadomości własnego ciała,
 • stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy w grupie,
 • doświadczanie siebie w relacji z innymi i siebie w przestrzeni,
 • praca z emocjami – ich rozpoznawaniem, wyrażaniem, kanalizowaniem, reagowaniem na emocje innych osób,
 • doświadczenie swojej wartości, odrębności, możliwości samostanowienia, stabilizacji,
 • wchodzenie w interakcje interpersonalne, możliwość ich kształtowania, zmieniania,
 • uczenie szacunku dla siebie i dla innych, asertywności i tolerancyjności,
 • kreowanie swojego świata, swoich granic, swoich zasad,
 • uczenie się komunikowania pozawerbalnego, wyrażania siebie, zrozumienia innych,
 • refleksja, poszukiwanie odpowiedzi, poszukiwanie „swojego miejsca, przestrzeni”

CELE SZCZEGÓŁOWE możliwe do realizowana w pracy z młodzieżą (wybrane).

 • zwiększenie samoświadomości,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • zwiększenie kreatywności,
 • poprawa relacji w grupie,
 • zwiększenie umiejętności skupiania uwagi,
 • nauka relaksacji i wewnętrznego odprężenia
 • odnalezienie swojego miejsca w życiu,
 • akceptacja własnego ciała,
 • odkrywanie i korzystanie ze swoich mocnych stron.

Ze względu na swoje terapeutyczne działanie zalecana jest dla osób: z zaburzeniami emocjonalnymi, z dolegliwościami fizycznymi, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą, w traumach, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych, oraz trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami somatycznymi (np. chorobami nowotworowymi). Wykorzystywana jest w leczeniu: lęków, depresji, problemów w relacjach rodzinnych, w przypadkach nadużycia seksualnego i przemocy domowej.

 

Z zakresu rozwoju osobistego proponuję interaktywne warsztaty dotyczące następujących zagadnień:

 • trening kreatywności – ekspresja i rozwijanie potencjału twórczego,
 • wiarygodna i skuteczna komunikacja – mowa ciała,
 • współdziałanie (praca w grupie),
 • aktywność i inicjatywa,
 • ergonomia ciała,
 • skuteczne techniki relaksacji,
 • asertywność – wyznaczanie swoich granic i swojego miejsca w przestrzeni,
 • pewność siebie,
 • integracja w grupie,
 • mocne i słaby strony,
 • akceptacja siebie i innych.

Zagadnienia te są ściśle powiązane z umiejętnościami interpersonalnymi i predyspozycjami osobowościowymi które wskazali pracodawcy jako najbardziej oczekiwane od pracownika. Trening, który integruje sferę ciała, umysłu i emocji staje się skuteczny. W choreoterapii ważne jest doświadczenie i zrozumienie, że każde świadome poruszanie się wpływa na nowy sposób myślenia i może doprowadzić do trwałych pozytywnych zmian.

Wykorzystywane metody pracy:

 • Improwizacja ruchowa
 • Tańce w kręgu
 • Oddech (m.in. technika Aleksandra)
 • Techniki DMT (Dance Movement Therapy)
 • Techniki odczuwania i relaksacji (m.in. trening Jacobsa, Schulza)
 • Techniki pracy ze świadomością ciała
 • Wizualizację, metaforę ruchową

Warunki niezbędne do wdrożenia projektu:

 • praca w grupie nie większej niż 15 osób,
 • czysta, ciepła sala z „przyjazną podłogą”
 • niekrępujący ruchów strój uczestników
 • magnetofon